วัตถุประสงค์

  • เพื่อสร้างและส่งเสริมความสามัคคี ตลอดจนการสงเคราะห์ช่วยเหลือกันเองในระหว่างสมาชิก
  • เพื่อส่งเสริมการศึกษา และเผยแพร่วิทยาการตามวัตถุประสงค์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • เพื่อให้ความสนับสนุนการศึกษา และค้นคว้าวิจัย
  • เพื่อส่งเสริมเกียรติแห่งสถานศึกษา และสมาชิกของสมาคม ผู้ประกอบกิจอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
  • เพื่อสร้างและส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างสถาบันต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่มีวัตถุประสงค์ในทำนองเดียวกัน
  • เพื่อส่งเสริมการกุศล การกีฬา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และไม่มีวัตถุประสงค์ในการตั้งโต๊ะสนุ๊กเกอร์หรือบิลเลียด
  • ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

เกี่ยวกับสมาคมฯ | วันพุธ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555 | เปิดอ่าน 1857