กรรมการบริหารในอดีต

สมัยที่ 9 พ.ศ.2555-2556

ทะเบียนเลขที่ จ.4567/2555 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

 • 1. นายเรืองนาม ใจกว้าง นายกสมาคม
 • 2. นายกุศล ไชยานุพัทธกุล อุปนายก
 • 3. นายธำรงค์ สมพฤกษ์ อุปนายก
 • 4. นายสัมฤทธิ์ บุญมา กรรมการ
 • 5. นายชยพล ปานศรี กรรมการ
 • 6. นายกำแหง หุ่นหิรัณย์สาย กรรมการ
 • 7. นายสมเกียรติ ธนศรีวนิชชัย กรรมการ
 • 8. นางปิยพรรณ หันนาคินทร์ กรรมการ
 • 9. นายดรันต์ เยาวรัตน์ กรรมการ
 • 10. นายวรินทร์ จันทร์วิเศษ กรรมการ
 • 11. นายธีรวุฒิ จรรญาศักดิ์ กรรมการและนายทะเบียน
 • 12. นายอรุณพันธ์ ภู่ทอง กรรมการและประชาสัมพันธ์
 • 13. นายเศรษฐ์ สัมภัตตะกุล กรรมการและสาราณียกร
 • 14. นางสาววรางรัตน์ วัฒนวรากุล กรรมการและเหรัญญิก
 • 15. นางฐิตาพร จำเริญพฤกษ์ กรรมการและเลขาธิการ

สมัยที่ 8 พ.ศ.2553-2554

ทะเบียนเลขที่ จ.4567/2553 ให้ไว้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 และ
ทะเบียนเลขที่ จ.4567/2554 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554

 • 1. นายซวง ชัยสุโรจน์ นายกสมาคม
 • 2. นายพรอุดม โชติมโนธรรม อุปนายก
 • 3. นายอุดม ฉัตรศิริกุล กรรมการ
 • 4. นายกมล ไกรระวี กรรมการ
 • 5. นายสมพจน์ ธรรมรัตนพฤกษ์ กรรมการและนายทะเบียน
 • 6. นายสมเกียรติ พุทธธรรมวงศ์ กรรมการ
 • 7. นายเมธี อนิวรรตน์ กรรมการ
 • 8. ว่าที่ร้อยตรี วิจิตร ภูมิชัยวิวัฒน์ กรรมการ
 • 9. นายจรินทร์ อยู่สุข กรรมการ
 • 10. นายรัฐสิทธิ์ จันทร์วิเศษ กรรมการ
 • 11. นายภาณุวัฒน์ เจริญผล กรรมการ
 • 12. นายสัมฤทธิ์ บุญมา กรรมการ
 • 13. นายดนุชินทร์ อานันทนะ กรรมการ
 • 14. นางฐิตาพร จำเริญพฤกษ์ กรรมการและเหรัญญิก
 • 15. นายโกวิท สาธร กรรมการและเลขาธิการ

สมัยที่ 7 พ.ศ.2551-2552

ทะเบียนเลขที่ จ.4567/2551 ให้ไว้ ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2551

 • 1. นายจรัล จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกสมาคม
 • 2. นายขจร แซ่เอ็ง อุปนายก
 • 3. นายพรอุดม โชติมโนธรรม อุปนายก
 • 4. นายอุดม ฉัตรศิริกุล กรรมการ
 • 5. นายเจริญ จันทร์พลังศรี กรรมการ
 • 6. นายธีระชาติ คมเม่น กรรมการ
 • 7. นายพีระ เลาหกานต์นิยม กรรมการ
 • 8. นายชูวงษ์ แซ่ตั๊ง กรรมการ
 • 9. นายดรันต์ เยาวรัตน์ กรรมการ
 • 10. ว่าที่ร้อยตรี วิจิตร ภูมิชัยวิวัฒน์ กรรมการ
 • 11. นางวรรณวิสา อุทรานันท์ กรรมการ
 • 12. นางสาวพรพรรณ ด่านประดิษฐ์ กรรมการและนายทะเบียน
 • 13. นายเมธา ศิริรุ่งวัฒนชัย กรรมการและประชาสัมพันธ์
 • 14. นางฐิตาพร จำเริญพฤกษ์ กรรมการและเหรัญญิก
 • 15. นายสมยศ วงษ์ทองสาลี กรรมการและเลขาธิการ

สมัยที่ 6 พ.ศ.2549-2550

ทะเบียนเลขที่ จ.4567/2550 ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2550

 • 1. นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร นายกสมาคม
 • 2. นายอุดม ฉัตรศิริกุล อุปนายก
 • 3. นายวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ อุปนายก
 • 4. นายธำรง วีระกุล กรรมการ
 • 5. นายทรงพล วงศ์สกุลวิวัฒน์ กรรมการ
 • 6. นายนครินทร์ สัทธรรมนุวงศ์ กรรมการ
 • 7. นายดนัย ลี้ทรงศักดิ์ กรรมการ
 • 8. นายเมธา ศิริรุ่งวัฒนชัย กรรมการ
 • 9. นายสมชาย ถิตะพาณิชย์ กรรมการและปฏิคม
 • 10. นายจรัล จึงยิ่งเรืองรุ่ง กรรมการและประธานจัดหารายได้
 • 11. นายชูวงษ์ แซ่ตั๊ง กรรมการและรองประธานจัดหารายได้
 • 12. นายสรรค์ สุขเกษม กรรมการและประชาสัมพันธ์
 • 13. ว่าที่ร้อยตรี วิจิตร ภูมิชัยวิวัฒน์ กรรมการและนายทะเบียน
 • 14. นางฐิตาพร จำเริญพฤกษ์ กรรมการและเหรัญญิก
 • 15. นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล กรรมการและเลขาธิการ

สมัยที่ 5 พ.ศ.2547-2548

ทะเบียนเลขที่ 23/2547 ให้ไว้ ณ วันที่ 6 กันยายน 2547

 • 1. นายสุรนิติ์ สรรพานิช นายกสมาคม
 • 2. นายวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ อุปนายกสมาคม
 • 3. นายจรัล จึงยิ่งเรืองรุ่ง เลขาธิการ
 • 4. นายธีระวัฒน์ เนืองนอง เหรัญญิก
 • 5. นายวิรัช ลิมพลญาณ นายทะเบียน
 • 6. นางฐิตาพร จำเริญพฤกษ์ จัดกิจกรรมภายในสมาคมฯ
 • 7. นายวิกรม สุวัติพานิช ประชาสัมพันธ์
 • 8. ว่าที่ร้อยตรี วิจิตร ภูมิชัยวิวัฒน์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • 9. นายอุดม ฉัตรศิริกุล กรรมการ
 • 10. นายเสรี พรหมเนรมิต กรรมการ
 • 11. นายวีระพล ทัศน์ยิ่งยง กรรมการ
 • 12. นายสุขุม วรรณวิจิตร กรรมการ
 • 13. นายชูวงษ์ แซ่ตั๊ง กรรมการ
 • 14. นายสรรค์ สุขเกษม กรรมการ
 • 15. นายบุญทรัพย์ พานิชการ กรรมการ

สมัยที่ 4 พ.ศ.2545-2546

ทะเบียนเลขที่ 8/2545 ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กันยายน 2545

 • 1. นายสมบูลย์ วัฒนาสุวรรณ นายกสมาคม
 • 2. นายวิชัย ชัยคูตระกูล กรรมการที่ปรึกษา
 • 3. นายชูชาติ ชื่นมงคลสกุล กรรมการที่ปรึกษา
 • 4. นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร กรรมการที่ปรึกษา
 • 5. นายวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ อุปนายสมาคม
 • 6. นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ เลขาธิการ
 • 7. นายเอนก ฉัตรเสถียร เหรัญณิก
 • 8. นายวิรัช ลิมพลณาณ นายทะเบียน
 • 9. นายรักพงศ์ กัณฑา ประชาสัมพันธ์
 • 10. นายจรัล จึงยิ่งเรืองรุ่ง กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการ
 • ฝ่ายจัดหาที่ทำการสมาคม
 • 11. นายจักรพันธ์ ลีลาพร สวัสดิการ
 • 12. นายปวินท์ หอรัตนชัย สาราณียากรฯ
 • 13. นายอุดม ฉัตรศิริกุล กรรมการ
 • 14. นายไววิทย์ แสงพานิชย์ กรรมการ
 • 15. นายชูวงษ์ แซ่ตั๊ง กรรมการ

สมัยที่ 3 พ.ศ.2543-2544

 • 1. นายชูชาติ ชื่นมงคลสกุล นายกสมาคม
 • 2. นายวิชัย ชัยคูตระกูล กรรมการที่ปรึกษา
 • 3. นายธีระศักดิ์ ดุลย์วิทย์ กรรมการที่ปรึกษา
 • 4. นายอุดม ฉัตรศิริกุล อุปนายกฝ่ายบริการและวิชาการ
 • 5. นายสมบูลย์ วัฒนาสุวรรณ อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
 • 6. นางฐิตาพร จำเริญพฤกษ์ เหรัญญิก
 • 7. นายมาลัย ชมภูกา นายทะเบียน
 • 8. นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร กรรมการและประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
 • 9. นายไพโรจน์ วิจิตรภากร กรรมการและประธานอนุกรรมการ
 • ฝ่ายจัดหาที่ทำการสมาคม
 • 10. นายสมชาย ถิตะพาณิชย์ ปฏิคม
 • 11. ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ เลขาธิการ
 • 12. นายจิรายุ ชัยรัตนางค์กูล สวัสดิการ
 • 13. นายวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ ประชาสัมพันธ์
 • 14. นายไสว อมรวงศ์ สาราณียากร
 • 15. นายสมพันธ์ วัฒนพานิช กรรมการ

สมัยที่ 2 พ.ศ.2541-2542

ทะเบียนเลขที่ 3/2552 ให้ไว้ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2542

 • 1. นายวิชัย ชัยคูตระกูล นายกสมาคม
 • 2. นายสมบูลย์ วัฒนาสุวรรณ อุปนายก
 • 3. นายอุดม ฉัตรศิริกุล อุปนายก
 • 4. นายไสว อมรวงศ์ เลขานุการ
 • 5. นายกมล ตอเล็บ เหรัญญิก
 • 6. นางฐิตาพร จำเริญพฤกษ์ นายทะเบียน
 • 7. นายสมพันธ์ วัฒนพานิช ประชาสัมพันธ์
 • 8. นายสมชาย ถิตะพาณิชย์ ปฏิคม
 • 9. นายจิรายุ ชัยรัตนางค์กูล สวัสดิการ
 • 10. นายชัยธวัช เสาวพนธ์ สาราณียากรฯ

สมัยที่ 1 พ.ศ.2537-2540

 • 1. นายธนนทร์ ศังขะศิลปิน นายกสมาคม
 • 2. นายอุดม ฉัตรศิริกุล อุปนายก
 • 3. นายชัยธวัช เสาวพนธ์ เลขานุการ
 • 4. นายอรรถพล สมุทคุปดิ์ เหรัญญิก
 • 5. นายนาวี เลาพงษ์สิต นายทะเบียน
 • 6. นายเกรียงไกร จารุกิจพิพัฒน์ ประชาสัมพันธ์
 • 7. นายบุรินทร์ ปรัชญาสกุล กรรมการ
 • 8. นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณกาศ กรรมการ
 • 9. นายณรงค์ ลี้ประเสริฐ กรรมการ
 • 10. นายมานพ วิเกษ กรรมการ

เกี่ยวกับสมาคมฯ | วันจันทร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555 | เปิดอ่าน 4170