นักศึกษาเก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาเก่าดีเด่น วิศวฯ ม.ช. ปี 2556
 • คุณพงษ์ดิษฐ   พจนา               รุ่น  4
 • คุณโกวิท         สาธร               รุ่น 5
 • คุณธำรงค์        สมพฤกษ์        รุ่น 6
 • คุณกรัณย์         พิพิธสมบัติ      รุ่น 8
 • คุณสมเกียรติ   ทองโต             รุ่น 8
 • คุณเกียรติศักดิ์ จันทรา             รุ่น 8
 • คุณชัยธวัช       เสาวพนธ์         รุ่น 9
 • คุณนิมิตร         พูนสวัสดิ์        รุ่น 10
 • คุณวิษณุ          สุชาติล้ำพงศ์   รุ่น 10
 • ดร.บุญทรัพย์   พาณิชการ        รุ่น 16
 • ดร.ธรรมรัตน์   คุตตะเทพ        รุ่น 18
 • ผศ.ดร.ณัฐ        วรยศ                รุ่น 19
 • คุณจิระพงศ์     เทพพิทักษ์       รุ่น 22
 •  
นักศึกษาเก่าดีเด่น วิศวฯ ม.ช. ปี 2555
 • คุณขจร                  แซ่เอ็ง    (รุ่นที่ 9)
 • คุณธนะศิริ           วิไลรัตน์  (รุ่นที่ 11)
 • คุณอนันต์              เกษมปิยารมณ์  (รุ่นที่ 5)
 • คุณกฤชเทพ          สิมลี (รุ่นที่ 8)
 • คุณสถิตย์               เลาหเจริญยศ (รุ่นที่ 2)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระพงษ์              สว่างปัญญางกูร  (รุ่นที่ 7)
 • คุณเมธี                   อนิวรรตน์  (รุ่นที่ 18)
 • ผศ.ดร.ศันสนีย์    เอื้อพันธ์วิริยะกุล  (รุ่นที่ 20)

นักศึกษาเก่าดีเด่น วิศวฯ ม.ช. ปี 2554

 • คุณพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล, เกียร์ 5
 • คุณสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล, เกียร์ 9
 • คุณเรืองนาม ใจกว้าง, เกียร์ 6
 • คุณสืบตระกูล ภู่พิสิฐ, เกียร์ 7
 • เรืออากาศ กรี เดชชัย, เกียร์ 13
 • คุณชูวงษ์ แซ่ตั๊ง, เกียร์ 14
 • รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี, เกียร์ 10
 • ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์, เกียร์ 14
 • คุณอังคณา มาศรังสรรค์, เกียร์ 18
 • คุณปรีชา ไพรภัทรกุล, เกียร์ 23

 
นักศึกษาเก่าดีเด่น วิศวฯ ม.ช. ปี 2553

 • คุณชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ เกียร์ 4
 • คุณพรอุดม โชติมโนธรรม เกียร์ 9
 • คุณพีระ เลาหกานต์นิยม เกียร์ 12
 • คุณปิยพรรณ หันนาคินทร์ เกียร์ 12
 • ดร.ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ เกียร์ 18
 • รศ.ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน เกียร์ 20
 • คุณสุภัค ลายเลิศ เกียร์ 20

 
นักศึกษาเก่าดีเด่น วิศวฯ ม.ช. ปี 2552

 • คุณณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมถ์, เกียร์ 7
 • คุณเจริญ จันทร์พลังศร, เกียร์ 8
 • รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์, เกียร์ 9
 • รศ.ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร, เกียร์ 12
 • คุณปัทมา พิบูลวานิช, เกียร์ 16
 • รศ.ดร.ธนพร สุปริยศิลป์, เกียร์ 24

 
นักศึกษาเก่าดีเด่น วิศวฯ ม.ช. ปี 2551

 • คุณปิยะ ปียกีรติกุล, เกียร์ 1
 • คุณชัยสิทธิ์ คุรุรัตน, เกียร์ 3
 • คุณจรัญ เกษร, เกียร์ 11
 • คุณสมภาคย์ ตระการกุลพันธ์, เกียร์ 13
 • คุณดรรชนี คงศิริวัฒนา, เกียร์ 13
 • รศ.ดร.ธวัชชัย ตันฑุลาน, เกียร์ 16
 • รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกุล, เกียร์ 18
 • คุณศิริพันธ์ วัฒนจินดา, เกียร์ 32

 
นักศึกษาเก่าดีเด่น วิศวฯ ม.ช. ปี 2549

 • คุณวิชัย ชัยคูตระกูล, เกียร์ 1
 • ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม, เกียร์ 1
 • คุณชูชาติ ชื่นมงคลสกุล, เกียร์ 2
 • คุณวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร, เกียร์ 2
 • คุณชูเกียรติ โพธยานุวัตร, เกียร์ 3
 • คุณณัฐชาติ จารุจินดา, เกียร์ 3
 • คุณสมบูลย์ วัฒนาสุวรรณ, เกียร์ 3
 • คุณสรร วิเทศพงษ, เกียร์ 3
 • คุณอุทร ภูษิตกาญจนา, เกียร์ 3
 • ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์, เกียร์ 4
 • คุณสุรนิติ์ สรรพานิช, เกียร์ 4
 • คุณซวง ชัยสุโรจน์, เกียร์ 5
 • คุณจรัล จึงยิ่งเรืองรุ่ง, เกียร์ 7
 • คุณนพร สุทนทรจิตต์เจริญ, เกียร์ 7
 • คุณศรศักดิ์ แสนสมบัติ, เกียร์ 7
 • คุณสุพจน์ เจียมจรัสรังษ, เกียร์ 7
 • ดร.เอกชัย แสงอินทร์, เกียร์ 7
 • ศ.ดร.ประดิษฐ์ เทิดกูล, เกียร์ 9
 • คุณกนิษฐ์ สารสิน, เกียร์ 13

 
นักศึกษาเก่าดีเด่น วิศวฯ ม.ช. ปี 2548

 • คุณสมบูรณ์ วัฒนาสุวรรณ, เกียร์ 3

 
นักศึกษาเก่าดีเด่น วิศวฯ ม.ช. ปี 2547

 • คุณวิชัย ชัยคูตระกูล, เกียร์ 1
 • คุณวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร, เกียร์ 2
 • คุณชูเกียรติ โพธยานุวัตร, เกียร์ 3
 • คุณกนิษฐ์ สารสิน, เกียร์ 13
 

เกี่ยวกับสมาคมฯ | วันเสาร์ ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555 | เปิดอ่าน 8801