นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดีเด่น

รายนามนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการประกาศเป็น นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดีเด่น (สาขา วศ.บ.)

พ.ศ. 2554

คุณนพร สุนทรจิตต์เจริญ
เกียร์ 7 (โยธา)​

พ.ศ. 2553

คุณณัฐชาติ จารุจินดา
เกียร์ 3 (โยธา)​

พ.ศ. 2552

คุณจรัล จึงยิ่งเรืองรุ่ง
เกียร์ 7 (โยธา)

พ.ศ. 2551

คุณกนิษฐ์ สารสิน
เกียร์ 13 (เครื่องกล)

พ.ศ. 2550

คุณอุทร ภูษิตกาญจนา
เกียร์ 3 (โยธา)

พ.ศ. 2549

รศ.ดร.เอกชัย แสงอินทร์
เกียร์ 7 (ไฟฟ้า)

พ.ศ. 2548

คุณวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร
เกียร์ 2 (โยธา)

พ.ศ. 2543

ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์
เกียร์ 4 (โยธา)

พ.ศ. 2542

ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม
เกียร์ 1 (โยธา)​

เกี่ยวกับสมาคมฯ | วันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 | เปิดอ่าน 3137